سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری برای فروشگاه تاسیسات ساختمانی "اربابی"

لوگوی فروشگاه تاسیسات ساختمانی اربابی

در طراحی این لوگوتایپ سعی شد کلمه اربابی (فارسی) را با المان های آشنا در مورد موضوع تاسیسات ساختمانی ترکیب کنیم. به این منظور از لوله و آچار (در فضای منفی) استفاده کردیم و سایر حروف هم به شکل همسان، با ابعاد و فواصل یکسان طراحی شدند

Arbabi Construction Facilities Store Logo

In designing this logo, we tried to combine the word Arbabi (Persian) with familiar elements on the subject of construction facilities. For this purpose, we used pipes and wrenches (in negative space) and other letters were designed in the same way, with the same dimensions and distances.

 


 

لوگونشانه

rfn
tahdiglover
janatolzahra
kowsar
arcan
baran
genolog
carplaza-en
ear1
marnail
khanomi
mohidin
carplaza-fa
folani
drink-time-
hichkas
zaq
maan
aref
avana
clawear
ahangjo
cafeto
cafeabi
khabarche
borna
soofi

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

bahram
driver
ma
reyg
god
saratan
crona
mohtaj
hobab
fancy
nejad
avana-margekodaki
avana-360
esf
google
gta
door
viraene-c
babayi
condom
captcha
carplaza
hiv
dami
maye
mario
beats
avana-sargije
loc2
plasco
mamanpaz
design
erfan
god2
ghadar-forc
chines
daeman
nikon
avana-miokhandam
nike
ps-swiss
loc
sogand-dorezamin
avana-poch
imagin
narsez

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des8
des6
des7
des13
des5
sardardd
des2
dard
des3
des1
bozoqg
des11
ashkan
atash
dance
adidas
behdadsalimi
des12
des9
des4
des10
adidas2

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

visityahya
arshict
spadan
alisedqi
arbabi
set
carplaza
bor
heysalam
youga

 

 

۳بعدیرندر

3
1
15
11
14
12
5
13
10
8
4
7
2
9
6

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail